ANBI

De RK-kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor heeft de HH. Engelbewaardersparochie ook een ANBI-status.

 

Fiscaal vriendelijk schenken

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. De ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt is vrijgesteld van schenk- en erfbelalasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën onder druk staan, van groot belang voor de HH Engelbewaarders parochie.

Publicatieplicht

Om gebruik te mogen maken van de voordelen van de ANBI-regeling geldt onder andere een publicatieplicht. Dit onderdeel van onze website is voor het laatst geactualiseerd op 25 april 2019.

Naam                           HH Engelbewaarders, Badhoevedorp

RSIN-nummer          002 859 750,  2859750

Bezoekadres              Pa Verkuyllaan 22, Badhoevedorp

Postadres                   Adelaarstraat 15 A, 1171 TM Badhoevedorp

Email                          secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl

Telefoon                    020 6592591

Bestuurssamenstelling

pastor Loek Seeboldt (voorzitter)

Cees Verweij (vice-voorzitter)

Juliette Duijnstee (secretaris)

Doelstelling: het bevorderen van een kwalitatief goed en betrokken aanbod op het  gebied van eredienst, liturgie, catechese en caritas op basis van het (inter) diocesaan beleidsplan en met inachtneming van de lokale gebruiken.

Daarnaast bevordert de parochie de adequate ondersteuning van werkzaamheden van pastoraat en vrijwilligers.

Beleidsplan: het (inter)diocesaan beleidsplan van het Bisdom Haarlem-Amsterdam is hierbij leidend.

Beloningsbeleid: het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden als bestuurslid. De beloning voor pastorale beroepskrachten en andere werknemers zijn vastgesteld op (inter) diocesaan niveau.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In de HH Engelbewaardersparochie is de wekelijkse viering op zondagochtend. Naast de pastorale beroepskrachten en andere werknemers kan de parochie rekenen op een enthousiaste groep van ruim 80 vrijwilligers. Zo luistert het gemengd koor de vieringen op. Het koor staat onder leiding van een professionele dirigent en organist. Andere vrijwilligers treden op als wijkcontactpersoon of houden zich bezig met de voorbereidingen van de dienst (zoals de kostergroep) en het onderhoud van de kerk. De parochie geeft een parochieblad uit.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het “kerk” zijn vertoont een grote mate van continuïteit; de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere activiteiten vinden plaats.

Financiële verantwoording

Per saldo had de parochie in 2019 het boekjaar 2019 afgesloten met een positief saldo van Euro 168,--. De kerkbijdragen uit de actie Kerkbalans laten een daling zien. De overige bijdragen van parochianen lijken op peil te blijven. Aan de inkomstenkant werden we verder geholpen door opbrengsten uit verhuur. 

             

 

 

2019 2018 2017 2016

2015

opbrengsten

Kerkbijdragen (actie Kerkbalans)

32.329 33.740 36.801 42.669

40.837

 

Collecten eigen kerk

  8.909   9.632  9.937 10.479

10.800

 

Stipendia

  1.526      829  1.365    2.692

3.149

  Huwelijken        475      

 

Uitvaarten

  1.027   3.086  1.341    2.693

1.925

 

Offerblokken/kaarsen

  3.086   2.548  2.554    2.782

3.175

 

Verhuur (kerk, pastorie, toren etc.)

44.912  44.981 52.035   41.518

42.491

 

Collecten voor derden (vastenactie)

  1.764   2.026  1.179     2.242

2,163

 

Overige baten/acties

  5.872      666     374        958

1,179

 

Incidentele baten

- 1.173        25      956  

29

 

 

 98.252 98.007 106.542 106. 034

105.748

 

 

       

 

uitgaven

Personeelskosten en afdrachten Bisdom

 41.338 44.531  41.327    44.241

45.424

 

Gebouwen, GWL en (voorziening) onderhoud

 43.032 43.231  55.926    52.617

50.771

 

kosten Erediensten

   4.748   2.271    3.983       3.360

4,709

 

Beheerskosten

   6.791   6.542    4.805       4.704

5.074

 

Rentelasten en bankkosten

      540      573      546          410

331

 

incidentele lasten

    1.635      255          0          522

0

 

 

  98.084  97.403 106.587   105.854

106.309

 

 

       

 

resultaat

 

       168       604        -45         180

-561

Bovenstaande gegevens staan ook op de landelijke ANBI site. Zie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA712.