ANBI

De RK-kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor heeft de HH. Engelbewaardersparochie ook een ANBI-status.

 

Fiscaal vriendelijk schenken

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. De ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën onder druk staan, van groot belang voor de HH Engelbewaarders parochie.

Publicatieplicht

Om gebruik te mogen maken van de voordelen van de ANBI-regeling geldt onder andere een publicatieplicht. Dit onderdeel van onze website is voor het laatst geactualiseerd op 28-2-2022.

Naam                           HH Engelbewaarders, Badhoevedorp

RSIN-nummer          002 859 750,  2859750

Bezoekadres              Pa Verkuyllaan 22, Badhoevedorp

Postadres                   Adelaarstraat 15 A, 1171 TM Badhoevedorp

Email                          secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl

Telefoon                    020 6592591

Bestuurssamenstelling

pastor Loek Seeboldt (voorzitter)

Cees Verweij (vice-voorzitter)

Jim Kuikman (secretaris)

Doelstelling: het bevorderen van een kwalitatief goed en betrokken aanbod op het  gebied van eredienst, liturgie, catechese en caritas op basis van het (inter) diocesaan beleidsplan en met inachtneming van de lokale gebruiken.

Daarnaast bevordert de parochie de adequate ondersteuning van werkzaamheden van pastoraat en vrijwilligers.

Beleidsplan: het (inter)diocesaan beleidsplan van het Bisdom Haarlem-Amsterdam is hierbij leidend.

Beloningsbeleid: het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden als bestuurslid. De beloning voor pastorale beroepskrachten en andere werknemers zijn vastgesteld op (inter) diocesaan niveau.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In de HH Engelbewaardersparochie is de wekelijkse viering op zondagochtend. Naast de pastorale beroepskrachten en andere werknemers kan de parochie rekenen op een enthousiaste groep van ruim 80 vrijwilligers. Zo luistert het gemengd koor de vieringen op. Het koor staat onder leiding van een professionele dirigent en organist. Andere vrijwilligers treden op als wijkcontactpersoon of houden zich bezig met de voorbereidingen van de dienst (zoals de kostergroep) en het onderhoud van de kerk. De parochie geeft een parochieblad uit.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het “kerk” zijn vertoont een grote mate van continuïteit; de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere activiteiten vinden plaats.

Financiële verantwoording

Per saldo had de parochie in 2021 het boekjaar 2021 afgesloten met een positief saldo van Euro 198,39. De kerkbijdragen uit de actie Kerkbalans blijven vrijwel gelijk. De overige bijdragen van parochianen lijken op peil te blijven. Aan de inkomstenkant werden we verder geholpen door opbrengsten uit verhuur. 

               

 

 

2021 2020 2019 2018 2017  

opbrengsten

Kerkbijdragen (actie Kerkbalans)

33.067 34.094 32.329 33.740 36.801  

 

Collecten eigen kerk  

  6.133   4.829   8.909   9.632  9.937  

 

Stipendia

     855      753   1.526      829  1.365    
  Huwelijken         0      200        475    

 

Uitvaarten

 6.724   2.579   1.027   3.086  1.341    

 

Offerblokken/kaarsen

 2.091   2.094   3.086   2.548  2.554    

 

Verhuur (kerk, pastorie, toren etc.)

46.465 41.319 44.912  44.981 52.035   

 

Collecten voor derden (vastenactie)

 2.088   1.120   1.764   2.026  1.179     

 

Overige baten/acties

    935     514   5.872      666     374       

 

Incidentele baten

    100     100 - 1.173        25      956  

 

 

98.456 87.601  98.252 98.007 106.542  

 

 

           

uitgaven

Personeelskosten en afdrachten Bisdom

47.350 40.600  41.338 44.531  41.327    

 

Gebouwen, GWL en (voorziening) onderhoud

38.380 37.306  43.032 43.231  55.926    

 

kosten Erediensten

 3.774   2,631    4.748   2.271    3.983       

 

Beheerskosten

 5.941   6.582    6.791   6.542    4.805       

 

Rentelasten en bankkosten

    725      490       540      573      546          

 

incidentele lasten

 2.098       1.635      255          0          

 

 

98.257 87.600  98.084  97.403 106.587   

 

 

           

resultaat

 

    198     0,34       168       604        -45         

Bovenstaande gegevens staan ook op de landelijke ANBI site. Zie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA712.