ANBI

De RK-kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor heeft de HH. Engelbewaardersparochie ook een ANBI-status.

 

Fiscaal vriendelijk schenken

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. De ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt is vrijgesteld van schenk- en erfbelalasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën onder druk staan, van groot belang voor de HH Engelbewaarders parochie.

Publicatieplicht

Om gebruik te mogen maken van de voordelen van de ANBI-regeling geldt onder andere een publicatieplicht. Dit onderdeel van onze website is voor het laatst geactualiseerd op 2 april 2021

Naam                           HH Engelbewaarders, Badhoevedorp

RSIN-nummer          002 859 750,  2859750

Bezoekadres              Pa Verkuyllaan 22, Badhoevedorp

Postadres                   Adelaarstraat 15 A, 1171 TM Badhoevedorp

Email                          secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl

Telefoon                    020 6592591

Bestuurssamenstelling

pastor Loek Seeboldt (voorzitter)

Cees Verweij (vice-voorzitter)

Juliette Duijnstee (secretaris)

Doelstelling: het bevorderen van een kwalitatief goed en betrokken aanbod op het  gebied van eredienst, liturgie, catechese en caritas op basis van het (inter) diocesaan beleidsplan en met inachtneming van de lokale gebruiken.

Daarnaast bevordert de parochie de adequate ondersteuning van werkzaamheden van pastoraat en vrijwilligers.

Beleidsplan: het (inter)diocesaan beleidsplan van het Bisdom Haarlem-Amsterdam is hierbij leidend.

Beloningsbeleid: het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden als bestuurslid. De beloning voor pastorale beroepskrachten en andere werknemers zijn vastgesteld op (inter) diocesaan niveau.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In de HH Engelbewaardersparochie is de wekelijkse viering op zondagochtend. Naast de pastorale beroepskrachten en andere werknemers kan de parochie rekenen op een enthousiaste groep van ruim 80 vrijwilligers. Zo luistert het gemengd koor de vieringen op. Het koor staat onder leiding van een professionele dirigent en organist. Andere vrijwilligers treden op als wijkcontactpersoon of houden zich bezig met de voorbereidingen van de dienst (zoals de kostergroep) en het onderhoud van de kerk. De parochie geeft een parochieblad uit.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het “kerk” zijn vertoont een grote mate van continuïteit; de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere activiteiten vinden plaats.

Financiële verantwoording

Per saldo had de parochie in 2020 het boekjaar 2020 afgesloten met een positief saldo van Euro 0,34. De kerkbijdragen uit de actie Kerkbalans laten een stijging zien. De overige bijdragen van parochianen lijken op peil te blijven. Aan de inkomstenkant werden we verder geholpen door opbrengsten uit verhuur. 

             

 

 

2020 2019 2018 2017 2016

opbrengsten

Kerkbijdragen (actie Kerkbalans)

34.094 32.329 33.740 36.801 42.669

 

Collecten eigen kerk  

  4.829   8.909   9.632  9.937 10.479

 

Stipendia

     753   1.526      829  1.365    2.692
  Huwelijken      200        475    

 

Uitvaarten

  2.579   1.027   3.086  1.341    2.693

 

Offerblokken/kaarsen

  2.094   3.086   2.548  2.554    2.782

 

Verhuur (kerk, pastorie, toren etc.)

41.319 44.912  44.981 52.035   41.518

 

Collecten voor derden (vastenactie)

  1.120   1.764   2.026  1.179     2.242

 

Overige baten/acties

    514   5.872      666     374        958

 

Incidentele baten

    100 - 1.173        25      956  

 

 

87.601  98.252 98.007 106.542 106. 034

 

 

         

uitgaven

Personeelskosten en afdrachten Bisdom

40.600  41.338 44.531  41.327    44.241

 

Gebouwen, GWL en (voorziening) onderhoud

37.306  43.032 43.231  55.926    52.617

 

kosten Erediensten

  2,631    4.748   2.271    3.983       3.360

 

Beheerskosten

  6.582    6.791   6.542    4.805       4.704

 

Rentelasten en bankkosten

     490       540      573      546          410

 

incidentele lasten

      1.635      255          0          522

 

 

87.600  98.084  97.403 106.587   105.854

 

 

         

resultaat

 

    0,34       168       604        -45         180

Bovenstaande gegevens staan ook op de landelijke ANBI site. Zie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA712.