ANBI

De RK-kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor heeft de HH. Engelbewaardersparochie ook een ANBI-status.

 

Fiscaal vriendelijk schenken

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. De ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt is vrijgesteld van schenk- en erfbelalasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën onder druk staan, van groot belang voor de HH Engelbewaarders parochie.

Publicatieplicht

Om gebruik te mogen maken van de voordelen van de ANBI-regeling geldt onder andere een publicatieplicht. Dit onderdeel van onze website is voor het laatst geactualiseerd op 25 april 2019.

Naam                           HH Engelbewaarders, Badhoevedorp

RSIN-nummer          002 859 750,  2859750

Bezoekadres              Pa Verkuyllaan 22, Badhoevedorp

Postadres                   Adelaarstraat 15 A, 1171 TM Badhoevedorp

Email                          secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl

Telefoon                    020 6592591

Bestuurssamenstelling

pastor Loek Seeboldt (voorzitter)

Cees Verweij (vice-voorzitter)

Juliette Duijnstee (secretaris)

Jos de Wit (penningmeester)

Doelstelling: het bevorderen van een kwalitatief goed en betrokken aanbod op het  gebied van eredienst, liturgie, catechese en caritas op basis van het (inter) diocesaan beleidsplan en met inachtneming van de lokale gebruiken.

Daarnaast bevordert de parochie de adequate ondersteuning van werkzaamheden van pastoraat en vrijwilligers.

Beleidsplan: het (inter)diocesaan beleidsplan van het Bisdom Haarlem-Amsterdam is hierbij leidend.

Beloningsbeleid: het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden als bestuurslid. De beloning voor pastorale beroepskrachten en andere werknemers zijn vastgesteld op (inter) diocesaan niveau.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In de HH Engelbewaardersparochie is de wekelijkse viering op zondagochtend. Naast de pastorale beroepskrachten en andere werknemers kan de parochie rekenen op een enthousiaste groep van ruim 80 vrijwilligers. Zo luistert het gemengd koor de vieringen op. Het koor staat onder leiding van een professionele dirigent en organist. Andere vrijwilligers treden op als wijkcontactpersoon of houden zich bezig met de voorbereidingen van de dienst (zoals de kostergroep) en het onderhoud van de kerk. De parochie geeft een parochieblad uit.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het “kerk” zijn vertoont een grote mate van continuïteit; de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere activiteiten vinden plaats.

Financiële verantwoording

Per saldo had de parochie in 2018 het boekjaar 2018 afgesloten met een positief saldo van Euro 604,--. De kerkbijdragen uit de actie Kerkbalans laten een daling zien. De overige bijdragen van parochianen lijken op peil te blijven. Aan de inkomstenkant werden we verder geholpen door opbrengsten uit verhuur. 

 

 

2018 2017 2016

2015

2014

opbrengsten

Kerkbijdragen (actie Kerkbalans)

33.740 36.801 42.669

40.837

44.914

 

Collecten eigen kerk

  9.632  9.937 10.479

10.800

13.491

 

Stipendia

     829  1.365    2.692

3.149

1.105

  Huwelijken      475        

 

Uitvaarten

  3.086  1.341    2.693

1.925

5.850

 

Offerblokken/kaarsen

  2.548  2.554    2.782

3.175

3.396

 

Verhuur (kerk, pastorie, toren etc.)

 44.981 52.035   41.518

42.491

40.499

 

Collecten voor derden (vastenactie,

Pax Christi etc.)

  2.026  1.179     2.242

2,163

2.358

 

Overige baten/acties

     666     374        958

1,179

1.271

 

Incidentele baten

       25      956  

29

557

 

 

98.007 106.542 106. 034

105.748

113,441

 

 

     

 

 

uitgaven

Personeelskosten en afdrachten Bisdom

44.531  41.327    44.241

45.424

59.009

 

Gebouwen, GWL en (voorziening) onderhoud

43.231  55.926    52.617

50.771

42.969

 

kosten Erediensten

  2.271    3.983       3.360

4,709

4.998

 

Beheerskosten

  6.542    4.805       4.704

5.074

4.934

 

Rentelasten en bankkosten

     573      546          410

331

368

 

incidentele lasten

     255          0          522

0

1.908

 

 

 97.403 106.587   105.854

106.309

114.186

 

 

     

 

 

resultaat

 

      604        -45         180

-561

-745

Bovenstaande gegevens staan ook op de landelijke ANBI site. Zie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA712.